Podpora rovných příležitostí

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Podpora uplatňování rovných příležitostí

Nejsilnějším aspektem Projektu byla podpora rovných příležitostí, s maximální fokusací na získávání, podporu a rozvoj  vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to na  celorepublikové  úrovni, vyjma hl. m. Prahy. Plošná realizace Projektu tak zvyšovala dostupnost jednotlivých aktivit i pro cílové skupiny z hůře dopravně dostupných oblastí.

Majoritní část cílové skupiny tvořily ženy. Velká pozornost v Projektu byla zaměřena také na zapracování absolventů/tek. Přímé zapojení zdravotnických zařízení umožňovalo zvýšit dostupnost vzdělávání vytvořením vlastních vzdělávacích systémů, jejichž druhotným cílem bylo získání a stabilizace začínajících odborných pracovníků a prodloužení aktivního pracovního života zaměstnancům nad 50 let a v předdůchodovém věku.

 Všechny aktivity realizované v rámci Projektu byly poskytovány bez rozdílu pohlaví a věku, národnosti a náboženské příslušnosti. 

Informace o projektu

Všechny relevantní cílové skupiny získaly podrobnější informace o Projektu prostřednictvím aktivit publicity, které byly komplexně zpracovány v plánu publicity, na principu rovnosti bez diskriminace  kterékoli cílové skupiny.

Pro každou cílovou skupinu a věk byl v rámci plánu publicity zvolen adekvátní nástroj pro předání informací, jež byl srozumitelný  a  dostupný  v rámci  daného  regionu, profesního zaměření a věku. Plán publicity byl zpracován i s ohledem na dostupnost a reálné využití moderních informačních technologií  pro  dané  cílové  skupiny.

Informace o zahájení Projektu, podmínkách účasti, přihlašování  ke vzdělávání a informace o jeho průběhu včetně vyhodnocování, bylo možné získat především  prostřednictvím IS ZEUS , ale i z nejrůznějších  odborných a komerčních tiskovin, bulletinů, informačních letáků a dalšího propagačního materiálu.

Vlastní přihlášení do vybraných vzdělávacích aktivit bylo možné pouze v rámci IS ZEUS.

Vzdělávací aktivity Projektu dostupné všem účastníkům a účastnicím Projektu

Cílovou skupinou Projektu bylo řádově tisíce zdravotnických pracovníků, uchazečů o vzdělávání.

Hlavním cílem Projektu bylo zvýšení celoplošné dostupnosti vzdělávání, především však do geografických  lokalit a profesních orientací, kde  byla  akutní  poptávka  po  odborných  zdravotnických  pracovnících. Jednou z možných cest naplnění tohoto  cíle  byla  i  příprava  kvalitních  lektorů v těchto  lokalitách tak, aby  v těchto  regionech  a  profesích byla maximalizovaná  možnost  tvorby vlastních  forem  vzdělávání, např.  certifikovaných kurzů, akreditovaných kvalifikačních kurzů či nejrůznějších seminářů  a konferencí.

Uplatňování rovných příležitostí

Jednalo se zejména o podporu vysoce feminizovaných oborů zdravotnických pracovníků, podporu v návratu do zaměstnání a podporu udržení a rozvoje profesních dovedností.

V Projektu byly zahrnuty aktivity vedoucí k začlenění znevýhodněných skupin do aktivního  pracovního  života  a  tím zvýšení  možnosti  uplatnění  na trhu  práce. Projekt zároveň tvořil celou řadu podpůrných  systémů napomáhajících zaměstnavatelům při rozvoji jejich vlastních strategií podpory vzdělávání, růstu  kompetencí  a  odborných  dovedností s ohledem na rovné příležitosti, s cílem přispět ke snížení diskriminace na trhu práce.

Projekt svými výstupy nezajišťoval pouze určité procento vzdělaných zdravotníků, ale vytvářel i podmínky pro zkvalitnění systému vzdělávání  zdravotnických pracovníků v ČR. Mimo jiné přispíval ke zvýšení geografické dostupnosti vzdělávání, k podpoře absolventů/tek, pomáhal udržet v profesi a na zdravotnických pracovištích ty, kteří by z důvodu ztráty kompetencí odcházeli z oboru nebo do předčasného starobního důchodu.

 

Uplatňování principů rovných příležitostí platilo jak pro cílovou (podpořenou) skupinu, tak i v zapojení jednotlivých lektorů v rámci realizovaných forem vzdělávání.