Podpora rovných příležitostí

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Podpora uplatňování rovných příležitostí

Nejsilnějším aspektem Projektu je podpora rovných příležitostí, s maximální fokusací na získávání, podporu a rozvoj  vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to na  celorepublikové  úrovni, vyjma hl. m. Prahy. Plošná realizace Projektu tak zvyšuje dostupnost jednotlivých aktivit i pro cílové skupiny z hůře dopravně dostupných oblastí.

Majoritní část cílové skupiny tvoří ženy. Velká pozornost je v Projektu zaměřena také na zapracování absolventů/tek. Přímé zapojení zdravotnických zařízení umožňuje zvýšit dostupnost vzdělávání vytvořením vlastních vzdělávacích systémů, jejichž druhotným cílem je získání a stabilizace začínajících odborných pracovníků a prodloužení aktivního pracovního života zaměstnancům nad 50 let a v předdůchodovém věku.

Všechny aktivity realizované v rámci Projektu jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví a věku, národnosti a náboženské příslušnosti. 

Informace o projektu

Všechny relevantní cílové skupiny získávají podrobnější informace o Projektu prostřednictvím aktivit publicity, které jsou   komplexně zpracovány v plánu publicity, na principu rovnosti bez diskriminace  kterékoli cílové skupiny.

Pro každou cílovou skupinu a věk je v rámci plánu publicity zvolen adekvátní nástroj pro předání informací, jež je srozumitelný  a  dostupný  v rámci  daného  regionu, profesního zaměření a věku. Plán publicity je zpracován i s ohledem na dostupnost a reálné využití moderních informačních technologií  pro  dané  cílové  skupiny.

Informace o zahájení Projektu, podmínkách účasti, přihlašování  ke vzdělávání a informace o jeho průběhu včetně vyhodnocování, je možné získat především  prostřednictvím IS ZEUS , ale i z nejrůznějších  odborných a komerčních tiskovin, bulletinů, informačních letáků a dalšího propagačního materiálu.

Vlastní přihlášení do vybraných vzdělávacích aktivit je možné pouze v rámci IS ZEUS.

Vzdělávací aktivity Projektu dostupné všem účastníkům a účastnicím Projektu

Cílovou skupinou Projektu jsou řádově tisíce zdravotnických pracovníků, uchazečů o vzdělávání. Realizační tým plně reflektuje i skutečnost, kdy dojde k převisu poptávky v rámci definované aktivity nad jinou a  pružně uskutečňuje úpravu vzdělávacích aktivit.

Hlavním cílem Projektu je zvýšení celoplošné dostupnosti vzdělávání, především však do geografických  lokalit a profesních orientací, kde  je  akutní  poptávka  po  odborných  zdravotnických  pracovnících. Jednou z možných cest naplnění tohoto  cíle  je  i  příprava  kvalitních  lektorů v těchto  lokalitách tak, aby  v těchto  regionech  a  profesích byla maximalizovaná  možnost  tvorby vlastních  forem  vzdělávání, např.  certifikovaných kurzů, akreditovaných kvalifikačních kurzů či nejrůznějších seminářů  a konferencí.

Uplatňování rovných příležitostí

Jedná se zejména o podporu vysoce feminizovaných oborů zdravotnických pracovníků, podporu v návratu do zaměstnání a podporu udržení a rozvoje profesních dovedností.

V Projektu jsou zahrnuty aktivity vedoucí k začlenění znevýhodněných skupin do aktivního  pracovního  života  a  tím zvýšení  možnosti  uplatnění  na trhu  práce. Projekt zároveň tvoří celou řadu podpůrných  systémů napomáhajících zaměstnavatelům při rozvoji jejich vlastních strategií podpory vzdělávání, růstu  kompetencí  a  odborných  dovedností s ohledem na rovné příležitosti, s cílem přispět ke snížení diskriminace na trhu práce.

Projekt svými výstupy nezajištuje pouze určité procento vzdělaných zdravotníků, ale vytváří i podmínky pro zkvalitnění systému vzdělávání  zdravotnických pracovníků v ČR. Mimo jiné přispívá ke zvýšení geografické dostupnosti vzdělávání, k podpoře absolventů/tek, pomáhá udržet v profesi a na zdravotnických pracovištích ty, kteří by z důvodu ztráty kompetencí odcházeli z oboru nebo do předčasného starobního důchodu.

Nastavený způsob při zajišťování  vzdělávání v akreditovaných pracovištích  představuje  základní  pilíř  úspěšné  realizace cílů Projektu i v rámci dalších   aktivit  a  zároveň  je  jedním  ze  základních  předpokladů  zapojení  co  nejširšího  počtu vzdělávacích  institucí tak, aby i po skončení Projektu byl  zachován  princip  udržitelnosti a dalšího kontinuálního vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Uplatňování principů rovných příležitostí platí jak pro cílovou (podpořenou) skupinu, tak i v zapojení jednotlivých lektorů v rámci realizovaných forem vzdělávání.