Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání v oborech

Tisknout stránkuTisknout stránkuPoslat emailemPoslat emailem

Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu (CK) byla získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.

Nelékařský pracovník musel mít většinový pracovní úvazek u zaměstnavatele mimo hlavní město Prahu. V případě více pracovních úvazků platilo totéž, v součtu musel být větší úvazek mimo hlavní město Prahu. DPP a DPČ se nezapočítávají.

Informace o vzdělávacím programu

Cílem absolvování CK bylo získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oboru pro konkrétně uvedená nelékařská povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. Vzdělávání se uskutečnilo formou absolvování odborné praxe na pracovišti akreditovaného zařízení v rozsahu vzdělávacího programu. Vzdělávací programy certifikovaných kurzů jsou zpracovávány dle Metodického pokynu MZ ČR k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu a zpracovávají je akreditovaná zařízení. Vzdělávací program CK zahrnuje: cíle CK, určení pro který nelékařský obor je určen, vstupní a jiné požadavky, délku a rozsah a obsah CK, učební plán a osnovy.

Certifikované kurzy organizovaly téměř čtyři desítky realizátorů, kteří zajišťovaly výuku ve všech krajích České republiky. 

Postup pro přijetí

Uchazeč si podal žádost o zařazení do CK na akreditované pracoviště a zároveň dodal příslušné požadované dokumenty:

  • úředně ověřené kopie dokladů o získání odborné způsobilosti, popřípadě o získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti, nebo o uznání způsobilosti podle hlavy VII nebo VIII. V případě zdravotnických pracovníků, kteří jsou evidováni v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob (§ 72), akreditované zařízení zkontroluje údaje podle věty první v tomto registru a úředně ověřené kopie dokladů nepožaduje;
  • kopii podepsané pracovní smlouvy s většinovým úvazkem v mimopražských zařízeních, která je uzavřena minimálně na dobu trvání vzdělávací aktivity projektu. Tato pracovní smlouva musí být platná do doby než účastník zakončí CK závěrečnou zkouškou, nejpozději do 31. 3. 2013.
  • cizí státní příslušníci přikládají k žádosti rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Poté se uchazeč přihlásil na vzdělávací akci příslušného CK. 

O úspěšném absolvování CK vydalo akreditované pracoviště certifikát, který má platnost pro Českou republiku. V certifikátu jsou uvedeny činnosti, k nimž absolvent CK získal zvláštní odbornou způsobilost.

Realizace projektu probíhala od 1. května 2010 do 30. dubna 2013.